Termíny skúšok a podklady z predmetu psychológia

Psychológia I.: 9.1. a 30.1. 2015 vždy o 9:00 na KIP

Pedagogika I.: 16.1. a 6. 2. 2015 o 9:00 v miestnosti F13 na Watsonovej.

O podklady z predmetu Psychológia I. požiadajte mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , následne Vá budú zaslané.

Pokyny k skúške - Psychológia

Doplňujúce pedagogické štúdium na FU TU v Košiciach

ZS 2014-15Predmet:Psychológia I

Obsah: témy E a F Modulu I Programu DPŠ

Rozsah: 30 hodín prednášok

Spôsob ukončenia: skúška

Vyučujúca: Alena Zeľová, Katedra inžinierskej pedagogiky TUKE

Čas, miesto:  17.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 12.12. 2014 v čase 8:00-12:00, na Katedre inžinierskej pedagogiky, Němcovej 32, 1. poschodie, učebňa 1.

Podmienky absolvovania: predmet končí písomnou skúškou, na úspešné absolvovanie je potrebné získať 51% z maximálne možného počtu bodov.

Písomka bude pozostávať z  25 otázok pokrývajúcich ďalej uvedené tematické okruhy. Otázky budú rôzneho typu: uzavreté (s výberom správnej odpovede z uvedených možností); otvorené (bude treba dopísať odpoveď – obvykle príklady, aplikácie); priraďovacie (správne kategorizovať, identifikovať, priradiť ponúkané alternatívy). Otázky budú mať praktický, aplikačný charakter. Nebudú zamerané na reprodukciu definícií, delení..., ale na porozumenie a uplatnenie naučeného (uvádzaním vysvetlení, príkladov, popisov prejavov, situácií...).   

 

Tematické okruhy na písomnú skúšku

  1. Psychológia: predmet; metódy získavania údajov; metódy ovplyvňovania  psychiky; podstata projektívnych metód; možnosti uplatnenia psychológie v práci učiteľa – konkrétne príklady.

  2. Vývinová psychológia: vývin a jeho činitele; identifikácia období podľa podstatných znakov; charakteristické znaky mladšieho školského veku, pubescencie a adolescencie, narušený psychický vývin, základné rozlíšenie porúch neurotického, psycho(socio)patického a psychotického charakteru..

  3. Rodina ako činiteľ vývinu, funkcie rodiny, životný cyklus rodiny, negatívne tendencie v rodinnej socializácii dieťaťa - zjavné a skryté poškodzovanie a jeho dôsledky, spolupráca školy s rodinou, bariéry v komunikácii učiteľa/školy s rodičmi, zásady komunikácie učiteľa s rodičmi.

  4. Emócie, tri stránky a vlastnosti emócií, vývin emócií, emocionálna inteligencia a empatia, škola ako zdroj emócií, tréma – podstata, čo ju ovplyvňuje, vplyv učiteľa.  

  5. Kognitívne procesy: odlíšenie jednotlivých kognitívnych (poznávacích) procesov; vnímanie - podstata; organizovanosť a výberovosť vnímania; rozdiel vnem – predstava; myslenie – podstata; príklady otázok/úloh vyžadujúcich myslenie; pamäť – podstata; štádiá pamäti; ako môže učiteľ počas vyučovania zvýšiť pravdepodobnosť zapamätania si učiva žiakmi;  pozornosť – rozlíšenie úmyselnej a neúmyselnej pozornosti; ako, čím môže učiteľ počas vyučovania získavať pozornosť žiakov.   

  6. Osobnosť: podstata psychologického chápania; činitele utvárania osobnosti; zložky štruktúry osobnosti – príklady konkrétnych vlastností v rámci jednotlivých zložiek; temperament – podstata; základná typológia temperamentu – aplikácie na učiteľa a žiaka; schopnosti - vzťah vlohy – schopnosti; delenie schopností; chápanie inteligencie a tvorivosti; rozdiel medzi úlohami vyžadujúcimi inteligenciu a vyžadujúcimi tvorivosť; inteligencia a tvorivosť a školský výkon/úspešnosť; charakter – podstata, odlíšenie štádií mravného vývinu, implicitné a explicitné pôsobenie školy na utváranie charakteru (príklady); ja a sebaobraz, škola a sebaponímanie.

  7. Socializácia – podstata, socializačná funkcia školy; pozícia, rola, status: rozlíšenie pojmov; rola učiteľa a rola žiaka – čo obsahujú/môžu obsahovať, príklady písaných a nepísaných očakávaní; rolové konflikty – všeobecná charakteristika a príklady v súvislosti s rolou učiteľa a rolou žiaka.

  8. Medziosobná percepcia: podstata; identifikácia chýb medziosobnej  percepcie na príkladoch poznávania žiaka učiteľom.  

  9. Sociálne skupiny, formálne – neformálne skupiny; špecifiká školskej triedy ako malej sociálnej skupiny; pozície, roly a vzťahy v školskej triede – sociometria ako nástroj na ich zisťovanie; učiteľ v triede – autorita, jej zdroje; odmeňovanie a trestanie žiakov – možnosti učiteľa, zásady; štýly vedenia – aplikácia na vedenie žiakov/triedy.

  10. Diskusia – základné znaky; skupinové riešenie problémov – špecifické techniky – možnosti a limity využitia v rámci vyučovacieho procesu

 

Literatúra:

Zeľová, A. (2001). Vybrané kapitoly z psychológie. KIP TU Košice, alebo

Zeľová, A. (2007, 2008) Vybrané kapitoly z psychológie I, II. KIP TU Košice.  

Prednášky, PowerPoint prezentácie z prednášok.
December 2014                                                                                                    Alena Zeľová